Tất cả các xã : Chuyện kể Bác Hồ nội dung Tất cả các xã
Tiếng Việt | English

 

 LIÊN KẾT

 
 

 Website trong Tỉnh ‭[1]‬

 
 

 Website trong Tỉnh ‭[2]‬

 

 

 Nội dung

 
Để cuộc sống nhân dân ngày càng hạnh phúc hơn… Cập nhật17-12-2021 03:09
Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã nêu rõ quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Đảng ta trong thời gian tới là kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng, các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

bh17122021 (5).jpg

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh làm việc với các ngành chức năng và tiếp dân để xem xét giải quyết kiến nghị của người dân ngày 9-12. Ảnh: P.Hằng

Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là vấn đề có tính nguyên tắc, sợi chỉ đỏ xuyên suốt, nhất quán trong hành trình đi tới vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

* Vì sao phải kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh?

GS-TS Trần Văn Phòng, nguyên Viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương cho biết, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về bản chất vốn là hệ thống mở, không phải hệ thống khép kín, giáo điều như những luận điểm sai trái, thù địch thường xuyên tạc. Với bản chất khoa học, cách mạng có trong những nội dung các nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin nên các đảng cộng sản chân chính, trong đó có Đảng Cộng sản Việt Nam luôn nhận thức, xử lý và giải quyết tốt quan hệ giữa kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Kiên định ở đây không có nghĩa là bảo thủ, trì trệ mà trên cơ sở hiểu biết đúng đắn về bản chất khoa học, cách mạng, linh hồn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã phản ánh đúng những quy luật vận động khách quan của lịch sử nhân loại, dự báo đúng khuynh hướng vận động, phát triển của lịch sử loài người.

GS-TS TRẦN VĂN PHÒNG nêu rõ, kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phải trên cơ sở bản chất khoa học, cách mạng vốn có và những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Không nhân danh “kiên định” để ngại đổi mới, không dám bổ sung, vận dụng, phát triển sáng tạo, rơi vào bảo thủ, trì trệ, giáo điều. Ngược lại, cũng cần tránh khuynh hướng nhân danh “đổi mới, bổ sung, vận dụng, phát triển sáng tạo” để xét lại, xuyên tạc, bổ sung một cách vô nguyên tắc, phủ định sạch trơn bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Chủ nghĩa Mác - Lênin không có mục tiêu nào khác ngoài mục tiêu giải phóng con người khỏi mọi hình thức nô dịch, áp bức, bóc lột, bất công. Với tư tưởng Hồ Chí Minh cũng vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh không có ham muốn nào ngoài ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta hoàn toàn được tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Khi đất nước còn bị chia cắt, miền Nam còn dưới ách thống trị của thực dân Pháp, Người nói: “Một ngày mà Tổ quốc chưa thống nhất, đồng bào còn chịu khổ là một ngày tôi ăn không ngon, ngủ không yên”.

Vì yêu thương nhân dân lao động hết lòng, muốn giải phóng nhân dân nên Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn cán bộ, đảng viên: “Việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm, việc gì hại cho dân phải hết sức tránh. Chúng ta yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta”.

GS-TS Trần Văn Phòng khẳng định, với Hồ Chí Minh và tư tưởng của Người, yêu nước gắn liền với thương dân, cả cuộc đời Người đã chứng tỏ tinh thần mà Người đã nói: “Lòng thương yêu nhân dân và nhân loại của tôi không bao giờ thay đổi”.

Theo GS-TS Trần Văn Phòng, từ những căn cứ khoa học, thực tiễn, lịch sử của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chúng ta cần kiên định những giá trị bền vững, nguyên lý cơ bản, mục tiêu giải phóng con người của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đối với chủ nghĩa Mác - Lênin là kiên định những giá trị bền vững của một học thuyết phát triển, chủ nghĩa nhân văn vì con người, phương pháp biện chứng duy vật, học thuyết giá trị thặng dư, học thuyết hình thái kinh tế - xã hội…

Đối với tư tưởng Hồ Chí Minh là kiên định tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về nhân dân và đoàn kết dân tộc; phát huy dân chủ, xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân; về xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng Đảng, đạo đức cách mạng, chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ…

Trên nền tảng kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta đã vận dụng, phát triển hết sức sáng tạo vào điều kiện thực tiễn, cụ thể ở Việt Nam. Sự vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nguyên nhân cơ bản của thắng lợi vĩ đại 2 cuộc kháng chiến cũng như những thành tựu to lớn sau 35 năm đổi mới, xây dựng, phát triển đất nước ta.

Như Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần khẳng định: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Thành quả đó đã chứng minh, phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa không những có hiệu quả tích cực về kinh tế mà còn giải quyết được các vấn đề xã hội tốt hơn nhiều so với các nước tư bản chủ nghĩa có cùng mức phát triển kinh tế. Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của chúng ta là đúng đắn, phù hợp với thực tiễn tại Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử. Sự nghiệp đổi mới của nước ta đến nay đạt được những thành tựu hết sức to lớn và có ý nghĩa lịch sử cũng chính nhờ chúng ta nhận thức đúng đắn bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và vận dụng một cách sáng tạo trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

* Vì cuộc sống hạnh phúc của nhân dân

Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, các cấp ủy luôn bám sát các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy, lồng ghép các nội dung lý luận vào chương trình, kế hoạch hành động theo hướng sát thực tiễn từng địa phương, đơn vị. Đồng thời, coi trọng việc sơ, tổng kết đánh giá, điều chỉnh bổ sung nhiệm vụ giải pháp phù hợp thực tiễn từ cơ sở, qua đó đưa Đồng Nai có bước phát triển vượt bậc.

Hiện tại, tỉ trọng công nghiệp, thương mại, dịch vụ của Đồng Nai chiếm 91,7% trong GRDP. Tổng sản phẩm bình quân mỗi năm của giai đoạn 2015-2020 tăng 8,14%; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 5.300 USD, gấp hơn 1,7 lần so với năm 2015; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh hằng năm so với GRDP trong 5 năm qua chiếm trên 25%, nằm trong nhóm địa phương có số thu cao nhất cả nước.

Bước sang năm 2021, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, gây lực cản lớn cho việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh, song với quyết tâm và nỗ lực lớn của toàn Đảng bộ, nhân dân trong tỉnh, đến nay Đồng Nai cơ bản hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Trong đó, GRDP tuy không đạt chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy đề ra, chỉ tăng 2,29% - mức tăng thấp nhất từ trước đến nay, nhưng so với một số tỉnh lân cận tăng trưởng âm, thì đã là sự cố gắng lớn của toàn tỉnh.

Bên cạnh đó, năm nay dù ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh, nhưng thu ngân sách của tỉnh trong 11 tháng qua đạt 58.716 tỷ đồng, bằng 124% dự toán năm và 117% so với cùng kỳ năm trước. Công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu tiếp tục dẫn đầu cả nước; đến nay, toàn tỉnh có 56 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 4 xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Trong những tháng vừa qua, khi toàn tỉnh phải thực hiện giãn cách xã hội, tạm dừng các hoạt động không cần thiết để phòng, chống dịch Covid-19, đời sống nhân dân gặp rất nhiều khó khăn nhưng cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đã đặc biệt quan tâm công tác an sinh xã hội, không để người dân nào bị đói vì dịch bệnh.

Cùng với những thành tựu về kinh tế - xã hội, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Đặng Minh Nguyệt cho biết, Ban TVTU và các cấp ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều giải pháp tích cực, hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp đủ phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Xuân Hà, với những thành tựu mà chúng ta đã đạt được, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thường xuyên học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Thấm nhuần mục tiêu, lý tưởng, nguyên tắc hoạt động, quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và của Đảng, từ đó mỗi cán bộ, đảng viên tích cực rèn luyện, ngăn ngừa và chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu để bảo vệ uy tín, danh dự, vị thế của Đảng trước toàn thể nhân dân, tạo sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc thành một khối vững chắc, không thế lực nào có thể chia rẽ, tấn công được.

Theo: Phương Hằng (baodongnai.com)

Tin liên quan
Như ngọn đèn pha soi rọi... (2022-05-13 08:53:28)
Các tin đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.
 
 

 Thông báo

 
 

 Hình ảnh hoạt động

 
 •                ...
ĐĂNG NHẬP